Privacy- en cookieverklaring

 

Ground Yourself is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Eigenaar: Esther Verloop
Postadres: Kraanvogelstraat 16
Postcode: 2623MZ
Plaats: Delft

KvK nr.: 69030642
BTW nr.: NL002232962B69

Telefoonnummer: 06 50 49 52 12
E-mailadres: esther@groundyourself.nl
Website: www.groundyourself.nl

 

In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik je hoe Ground Yourself persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Ground Yourself respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Ground Yourself. Wees je er dus van bewust dat Ground Yourself niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Ground Yourself. 

 


 

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Ground Yourself verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geanonimiseerde IP-adres;
– Jouw geboortedatum;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ground Yourself verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Indien dit in belang is van de begeleiding, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
– Gezondheid.

Ground Yourself heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via esther@groundyourself.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel Ground Yourself persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ground Yourself en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Ground Yourself verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking zijn:

 1. Voor het afhandelen van jouw betaling, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame, omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven;
 3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Dit is een gerechtvaardigd belang;
 5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 7. Ground Yourself verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een
  wettelijke verplichting;
 8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving, op basis van een wettelijke plicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ground Yourself) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ground Yourself bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
– Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
– In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Overzicht van persoonsgegevens, het termijn van bewaren en de reden van bewaren:

 1. Jouw bedrijfsnaam, 7 jaar (Belastingwetgeving), voor het afhandelen van jouw betaling;
 2. Jouw KvK-nummer, 7 jaar (Belastingwetgeving), voor het afhandelen van jouw betaling;
 3. Jouw voor- en achternaam, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden;
 4. Jouw adresgegevens, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden;
 5. Jouw telefoonnummer, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier;
 6. Jouw e-mailadres, zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief, zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier;
 7. Jouw geanonimiseerde IP-adres niet herlijdbaar naar jou als persoon, 30 dagen na websitebezoek, Ground Yourself analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, 1 jaar na afronding van de overeenkomst, zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden;
 9. Gegevens over jouw activiteiten op de website, 30 dagen na websitebezoek, Ground Yourself analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

2. Gegevens delen met derden/anderen

Ground Yourself verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Ground Yourself blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Ground Yourself gegevens:

 1. E-mail- en websiteprovider: verwerker voor de website en e-mails. Gegevens: persoonsgegevens.
 2. Bank: verwerkingsverantwoordelijke om betalingen voor mij te genereren. Gegevens: bankrekeningnummer, naam.
 3. Automatische e-mail verstuurder: verwerker voor e-mails. Gegevens: e-mail adres, (voor)naam.
 4. Boekhouding: verwerker van financiële administratie. Gegevens: bedrijfsnaam, voornaam + achternaam, t.a.v. gegevens, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres facturen, e-mailadres offertes, KvK-nummer, btw-nummer, telefoonnummer, klantnummer, rekeningnummer.
 5. Online platform: verwerker voor de online leeromgeving en community. Gegevens: naam, e-mailadres.

 

3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Ground Yourself in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar esther@groundyourself.nl. Ground Yourself zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

4. Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ground Yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

5. Indienen klacht

Ground Yourself wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Ground Yourself niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6. Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van Ground Yourself maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

Mijn computer is vergrendeld met een wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een vingerscanner.

Voor online accounts gebruik ik een sterk wachtwoord en een extra authenticator code. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ground Yourself verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via esther@groundyourself.nl.

 

– Deze privacyverklaring is van 6 augustus 2020 –

 


 

Cookieverklaring